fbpx

Privatlivspolitik

Dataansvarlig

PDO Group ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles og behandles om kunder og brugere af systemet SafeShare, besøgende på SafeShares hjemmeside samt leverandører og samarbejdspartnere.

Databehandler

PDO Group ApS er databehandler for behandlingen af de personoplysninger, der fremgår af de beskeder og filer, kunden (som dataansvarlig) sender via SafeShare, samt for behandlingen af personoplysninger om afsendere og modtagere af beskeder og filer, der sendes via SafeShare

Forpligtelser

PDO Group ApS er som dataansvarlig og databehandler forpligtet til, jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 13 og artikel 14, at give en række oplysninger i forbindelse med, at der sker behandling af personoplysninger i systemet SafeShare

PDO Group ApS behandler følgende oplysninger om kunder/brugere af SafeShare:

Navn
Adresse
Telefonnummer
Mailadresse
Kreditkortoplysninger
Oplysningerne har alene karakter af almindelige personoplysninger, og behandles med det formål at oprette kunden som bruger af SafeShare, administrere kundens betaling for brugen af SafeShare samt løbende administration af kundeforholdet.

Retsgrundlaget for behandling af oplysningerne er den juridiske kontrakt, der er indgået mellem PDO Group ApS og kunden ved indgåelse af abonnementsaftale om SafeShare jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Oplysninger i sendte og modtagne meddelelser

PDO Group ApS behandler følgende typer af personoplysninger, der er indeholdt i de beskeder og filer, der sendes og modtages via SafeShare:

 • Almindelige personoplysninger (herunder navn, mailadresse og eventuelt telefonnummer på afsender/modtager)
 • Oplysninger om strafbare forhold
 • Oplysninger om CPR-nr.
 • Særligt følsomme personoplysninger

Ovenstående personoplysninger lagres på SafeShares server, men er alene tilgængelig for den bruger, oplysningerne er sendt fra/til. PDO Group ApS har ikke adgang til personoplysninger, der er indeholdt i de beskeder og filer, der sendes og modtages via SafeShare.

Retsgrundlaget for behandling af oplysningerne er den juridiske kontrakt, der er indgået mellem PDO Group ApS og kunden om levering af applikationen SafeShare. Kunden er selv ansvarlig for at have det fornødne retsgrundlag til deling af de oplysninger, der deles via beskeder og filer i SafeShare.

Oplysninger indsamlet på www.SafeShare.dk

PDO Group ApS behandler oplysninger (IP-adresse) om besøgende på hjemmesiden.

Behandlingen sker med det formål at udarbejde statistik for besøgende på hjemmesiden samt optimering af hjemmesidens design og brugervenlighed.

Behandlingsgrundlaget er samtykke, der afgives første gang den besøgende kommer ind på hjemmesiden (se nærmere info herom i PDO Group ApS cookiepolitik).

Oplysninger om leverandører og samarbejdspartnere

PDO Group ApS behandler følgende oplysninger om leverandører og samarbejdspartnere:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Kreditkortoplysninger

Retsgrundlaget for behandling af oplysningerne er den juridiske kontrakt, der er indgået mellem PDO Group ApS og leverandøren eller en interesseafvejning (samarbejdspartnere).

Videregivelse af personoplysninger

I det omfang, der er et formål hermed, videregives de personoplysninger, PDO Group ApS behandler, til tredjemand.

Kunde- og leverandøroplysninger videregives i det omfang, der er krav herom, til PDO Group ApS’ eksterne revisor, eksternt bogføringsprogram og til SKAT.

Herudover anvender PDO Group ApS eksterne databehandlere til IT- og systemadministration.

PDO Group ApS har indhentet databehandleraftaler med alle databehandlere, der sikrer, at al behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende regler samt i henhold til de minimumskrav, PDO Group ApS har opsat til tekniske og organisatoriske sikkerheds-foranstaltninger.

I det omfang personoplysninger videregives til serviceudbydere uden for EU, sikres det, at der er det nødvendige overførelselsgrundlag.

Sletning af personoplysninger

PDO Group ApS sletter alle personoplysninger, når der ikke længere er et formål med at behandle oplysningerne.

Alle oplysninger, der relaterer sig til sendte eller modtagne meddelelser i SafeShare slettes automatisk efter 30 dage.

Alt regnskabsmateriale opbevares, jf. bogføringsloven, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Alle stamoplysninger om kunder samt ordrehistorik opbevares i 5 år efter kundeforholdets ophør.

Øvrige oplysninger, vi har fået samtykke til at gemme, slettes når samtykket tilbagekaldes, eller der ikke længere er et formål med opbevaringen.

Fortrolighed

Alle vores medarbejdere er instrueret i, at alle personoplysninger, vi behandler, håndteres med fuld fortrolighed.

 

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forbindelse med PDO Group ApS’ behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Ann Christina Rindom Sørensen pr. mail på ac@pdo-group.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som PDO Group ApS behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som PDO Group ApS behandler om dig.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletningsforpligtelse indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må PDO Group ApS fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (Dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Læs mere om dine rettigheder

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som kan findes på www.datatilsynet.dk.

Klage til datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, PDO Group ApS behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Oplysninger om PDO Group ApS

Kontaktperson vedrørende behandlinger af personoplysninger i PDO Group ApS

 • Ann Christina Rindom Sørensen
 • Telefon: + 45 31 55 42 46
 • Mailadresse: ac@pdo-group.dk