Forretnings- og abonnementsbetingelser

SafeShare er et sikkert besked- og fildelingssystem, der benyttes til at dele beskeder og filer krypteret mellem parter.

SafeShare udbydes af selskabet SafeShare ApS (CVR-nr. 39 41 10 59).

Al brug af SafeShare sker i henhold til nærværende forretningsbetingelser, samt SafeShare ApS’ databehandleraftale og privatlivspolitik, der accepteres af kunden, når der tegnes et abonnement på SafeShare via www.safeshare.dk.

Tegning af abonnement via hjemmesiden:
Kunden tegner et abonnement på SafeShare via hjemmesiden www.safeshare.dk.

Kunden vælger det antal brugere, kunden har behov for (udover en administratorbruger). Kunden betaler ikke for administratorbrugeren, idet der ikke kan sendes meddelelser fra administratorbrugeren.

En abonnementspakke til SafeShare tegnes for en måned eller et år ad gangen (abonnementsperioden).

Abonnementet forlænges automatisk med den tegnede abonnementsperiode, indtil abonnementet opsiges af kunden jf. punkt 5.

Manuel oprettelse af abonnement:
I særlige tilfælde kan SafeShare ApS bistå med manuel oprettelse af abonnement.

Såfremt kunden efterfølgende ønsker at opgradere eller nedgradere i antal brugere, sker dette via hjemmesiden.

Ved tegning af abonnement via hjemmesiden betales der straks, via SafeShares betalingsmodul, for den første periode af det tegnede abonnement (henholdsvis en måned eller et år ad gangen), såfremt kunden har oprettet abonnement via hjemmesiden.

Efterfølgende trækkes abonnementsbetalingen automatisk, hver gang en ny abonnementsperiode påbegyndes, indtil abonnementet opsiges jf. punkt 5. Ved tegning af abonnement giver kunden samtykke til, at abonnementsbetalingen kan trækkes løbende, indtil abonnementet opsiges.

Betalingsmodulet i SafeShare udbydes af QuickPay ApS. SafeShare ApS har indgået en databehandleraftale (Data Processing Agreement) med QuickPay ApS. Der henvises til SafeShares databehandleraftale for nærmere info om brug af underdatabehandlere.

Eventuelle omkostninger forbundet med betalingen er indeholdt i abonnementsprisen.

Opstår der betalingshindringer, så det ikke er muligt for SafeShare ApS automatisk at hæve abonnementsbetalingen på kundens kort, fremsendes en faktura til kunden. Betales denne faktura ikke inden den angivne betalingsfrist, betragtes det som en misligholdelse af aftaleforholdet mellem SafeShare ApS og kunden.

SafeShare udbydes udelukkende til ikke-forbrugere, og der gælder derfor ingen fortrydelsesret, når først abonnementet er tegnet.

Alle abonnementspakker løber automatisk, indtil der sker ændring heraf i overensstemmelse med nærværende punkt.

Opgradering eller nedgradering i antal brugere:
Kunden kan til enhver tid opgradere og nedgradere i antallet af brugere. Dette sker under punktet ”abonnement” i SafeShare.

En opgradering i antallet af brugere, sker straks efter, at kunden har betalt herfor. En nedgradering af antal brugere sker pr. udgangen af den abonnementsperiode, kunden har tegnet.

Opsigelse af abonnement:
Alle abonnementspakker kan opsiges til udgangen af en abonnementsperiode med minimum en hel måneds varsel. Har kunden eksempelvis tegnet et abonnement med en abonnementsperiode på en måned, kan abonnementet til enhver tid opsiges pr. udgangen af en efterfølgende måned.

Opsigelse sker under punktet ”abonnement” i SafeShare.

Kunden er ansvarlig for, at SafeShare alene bruges til lovlige formål, og at systemet ikke bruges til at sende ulovlige filer og beskeder, skadeligt software (virus) m.v.

Ved tegning af abonnement på SafeShare opnår kunden en brugsret til softwaren.

Brugsretten er ikke eksklusiv.

Brugsretten må ikke, uden udtrykkeligt samtykke fra SafeShare ApS, overdrages til tredjemand.

Kunden har det fulde ansvar for de brugere, der gives adgang til systemet.

SafeShare ApS ejer ophavsretten og alle andre immaterielle rettigheder til SafeShare. Det er strengt forbudt at kopiere indhold fra SafeShare.

SafeShare ApS er dataansvarlig for de oplysninger, SafeShare ApS behandler om brugere af SafeShare. Der henvises til privatlivspolitikken for SafeShare for yderligere oplysninger om SafeShare ApS’ rolle som dataansvarlig.

SafeShare ApS er databehandler for de oplysninger, der behandles i systemet om andre personer end brugerne af systemet. Der henvises til privatlivspolitikken for SafeShare for yderligere oplysninger om SafeShare ApS’ rolle som databehandler.

Kunden modtager en databehandleraftale, der fastsætter rettighederne og forpligtelserne for for databehandlerforholdet mellem kunden og SafeShare ApS, så snart kunden har tegnet et abonnement på SafeShare.

Ved væsentlig misligholdelse af abonnementsaftalen på SafeShare kan begge parter opsige aftalen med 14 dages varsel.

Manglende betaling er altid at betragte som væsentlig misligholdelse.

SafeShare ApS kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte følge eller opstå i relation til brugen af SafeShare.

SafeShare ApS er ikke erstatningsansvarlig, ved manglende levering, afbrydelse eller andet, der skyldes forhold uden for SafeShare ApS’ kontrol. Herunder f.eks. lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelser, krig, strejke eller lignende force majeure-situationer.

Opstår der uenighed, eller anden form for tvist mellem SafeShare ApS og kunden, skal uenigheden søges afgjort ved forhandling. Hvis parterne ikke kan nå til enighed ved en sådan forhandling, skal tvisten afgøres efter almindelig dansk ret ved byretten i Holbæk som første instans.

SafeShare ApS forbeholder sig retten til løbende at ændre disse forretningsbetingelser.

De til enhver tid gældende betingelser vil fremgå af www.safeshare.dk og tilsendes direkte til alle abonnementskunderne.

Senest opdateret november 2019