fbpx

Forretnings- og abonnementsbetingelser

SafeShare er et sikkert besked- og fildelingssystem, der benyttes til at dele beskeder og filer krypteret mellem parter.

SafeShare udbydes af selskabet PDO Group ApS (CVR-nr. 39 46 18 89).
Al brug af SafeShare sker i henhold til nærværende forretningsbetingelser, samt PDO Group ApS’ databehandleraftale og privatlivspolitik, der accepteres af kunden, når der tegnes et abonnement på SafeShare via www.safeshare.dk.

Kunden tegner et abonnement på SafeShare via hjemmesiden www.safeshare.dk.
Kunden vælger en abonnementspakke ved tegning af abonnement på hjemmesiden.
I særlige tilfælde, hvor kundens behov ikke passer ind i de eksisterende abonnementspakker, er der mulighed for at indgå en aftale om en abonnementspakke, der er særligt tilpasset kundens behov. I sådanne tilfælde indgås der særskilt aftale herom mellem kunden og PDO Group ApS.
En abonnementspakke til SafeShare tegnes for 3 måneder eller 1 år ad gangen (abonnementsperioden).
Abonnementet forlænges automatisk med den tegnede abonnementsperiode, indtil abonnementet opsiges af kunden jf. punktet ”Ændringer i abonnement og opsigelse”.

Ved tegning af abonnement betales der straks, via SafeShares betalingsmodul, for den første periode af det tegnede abonnement (henholdsvis 3 måneder eller 1 år ad gangen).
Efterfølgende trækkes abonnementsbetalingen automatisk, hver gang en ny abonnementsperiode påbegyndes, indtil abonnementet opsiges jf. punktet ”Ændringer i abonnement og opsigelse”. Ved tegning af abonnement giver kunden samtykke til, at abonnementsbetalingen kan trækkes løbende, indtil abonnementet opsiges.
Betalingsmodulet i SafeShare udbydes af QuickPay ApS. PDO Group ApS har indgået en databehandleraftale med QuickPay ApS. Der henvises til SafeShares databehandleraftale for nærmere info om brug af underdatabehandlere.
Eventuelle omkostninger forbundet med betalingen er indeholdt i abonnementsprisen.
Opstår der betalingshindringer, så det ikke er muligt for PDO Group ApS automatisk at hæve abonnementsbetalingen på kundens kort, fremsendes en faktura til kunden. Betales denne faktura ikke inden den angivne betalingsfrist, betragtes det som en misligholdelse af aftaleforholdet mellem PDO Group ApS og kunden.
Fortrydelsesret
SafeShare udbydes udelukkende til ikke-forbrugere, og der gælder derfor ingen fortrydelsesret, når først abonnementet er tegnet.

Alle abonnementspakker løber automatisk, indtil der sker ændring heraf i overensstemmelse med nærværende punkt.
Kunden kan til enhver tid opgradere og nedgradere sit abonnement til en større eller mindre abonnementspakke til udgangen af en abonnementsperiode. Dette sker under punktet ”abonnement” i SafeShare.
En op- eller nedgradering af en abonnementspakke midt i en abonnementsperiode skal ske efter særlig aftale med PDO Group ApS.
Alle abonnementspakker kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af en abonnementsperiode (henholdsvis 3 måneder eller 1 år). Dette sker under punktet ”abonnement” i SafeShare.

Kunden er ansvarlig for, at SafeShare alene bruges til lovlige formål, og at systemet ikke bruges til at sende ulovlige filer og beskeder, skadeligt software (virus) m.v.

Ved tegning af abonnement på SafeShare opnår kunden en brugsret til softwaren. Brugsretten er ikke eksklusiv.
Brugsretten må ikke, uden udtrykkeligt samtykke fra PDO Group ApS, overdrages til tredjemand.
Kunden har det fulde ansvar for de brugere, der gives adgang til systemet.
PDO Group ApS ejer ophavsretten og alle andre immaterielle rettigheder til SafeShare. Det er strengt forbudt at kopiere indhold fra SafeShare.

PDO Group ApS er dataansvarlig for de oplysninger, PDO Group ApS behandler om brugere af SafeShare. Der henvises til privatlivspolitikken for SafeShare for yderligere oplysninger om PDO Group ApS’ rolle som dataansvarlig.
PDO Group ApS er databehandler for de oplysninger, der behandles i systemet om andre personer end brugerne af systemet. Der henvises til privatlivspolitikken for SafeShare for yderligere oplysninger om PDO Group ApS’ rolle som databehandler.
Kunden modtager en databehandleraftale, der fastsætter rettighederne og forpligtelserne for for databehandlerforholdet mellem kunden og PDO Group ApS, så snart kunden har tegnet et abonnement på SafeShare.

Ved væsentlig misligholdelse af abonnementsaftalen på SafeShare kan begge parter opsige aftalen med 14 dages varsel.
Manglende betaling er altid at betragte som væsentlig misligholdelse.

PDO Group ApS kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte følge eller opstå i relation til brugen af SafeShare.
PDO Group ApS er ikke erstatningsansvarlig, ved manglende levering, afbrydelse eller andet, der skyldes forhold uden for PDO Group ApS’ kontrol. Herunder f.eks. lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelser, krig, strejke eller lignende force majeure-situationer.

Opstår der uenighed, eller anden form for tvist mellem PDO Group ApS og kunden, skal uenigheden søges afgjort ved forhandling. Hvis parterne ikke kan nå til enighed ved en sådan forhandling, skal tvisten afgøres efter almindelig dansk ret ved byretten i Holbæk som første instans.

PDO Group ApS forbeholder sig retten til løbende at ændre disse forretningsbetingelser.
De til enhver tid gældende betingelser vil fremgå af www.safeshare.dk og tilsendes direkte til alle abonnementskunderne.